Select Page

امضا تفاهم نامه اداره استاندارد تهران و مرکز تحقیقات بتن (متب)

امضا تفاهم نامه اداره استاندارد تهران و مرکز تحقیقات بتن (متب) تفاهم نامه همکاری مابین اداره کل استاندارد تهران و مرکز تحقیقات بتن جهت ایجاد بستری مناسب برای اجرای استانداردهای ملی اجباری نظام بازرسی و نظارت بر فرایند تولید واحدهای تولیدی بتن در استان تهران همچنین...