Select Page

به اطلاع دانشجویان شرکت کننده در مسابقه هنر بتنی می رساند که ارسال فرم پیش ثبت نام شرکت در مسابقه یاد شده تا تاریخ 98/09/10 تمدید شد.