Select Page

محور اصلی:

ضرورت اجرای استانداردهای ملی نظام بازرسی بتن در جهت ارتقای کیفیت بتن و ساخت و سازهای بتنی با دوام مقاوم (Strong Durable Concrete) در برابر حوادث طبیعی (زلزله و سیل) همسو  با توسعه پایدار در خدمت امنیت و منافع ملی

 سایر محورها:

  • مدیریت بحران حوادث طبیعی
  • ارزیابی شرایط بحران و مدیریت ریسک های مرتبط با حوادث طبیعی
  • شیوه های نوین نگهداری، ترمیم، بهسازی، و ارتقای کیفیت سازه های بتنی
  • شیوه های نوین بررسی عملکرد لرزه ای سازه های بتنی
  • فناوری های نوین در ساخت و سازهای بتنی
  • نقش ساخت و سازهای بتنی در حوزه آبخیزداری