Select Page
به اطلاع دانشجویان شرکت کننده در نوزدهمین دوره مسابقات ملی دانشجویی موسسه بتن آمریکا (ACI) – شاخه ایران می رساند، پیرو عقد تفاهم نامه فی ما بین باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با مرکز تحقیقات بتن (متب)، اعضای تیم های برنده مقام اول هر یک از مسابقات به عضویت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در می آیند و از تمامی مزایای آن برخوردار می شوند.