انتخاب صفحه

راهنمای تدوین اصل مقاله بیست و یکمین همایش سالیانه بتن و زلزله

دانلود فراخوان مقالات دانلود فراخوان مقالات 

۴ و ۵ دی ۱۳۹۶، مؤسسه بین المللی بتن آمریکا (ACI)- شاخه ایران

 

راهنماي تدوين اصل مقاله بیستمین همایش سالیانه بتن و زلزله

عنوان حداكثر در 2 خط (B Titr 15pt)

(دو خط فاصله با قلم  B Zar 12 pt)

نويسنده اول1، نويسنده دوم2، … (B Zar 12 pt, Bold)

1- عنوان (مرتبه علمي)، آدرس کوتاه شامل نام گروه، دانشگاه، شهر، كشور نويسنده اول (B Zar 11 pt)

(Times New Roman 10 pt)  آدرس پست الکترونيکي نويسنده اول

2- عنوان (مرتبه علمی) و آدرس کوتاه شامل نام گروه، دانشگاه، شهر و كشور نويسنده دوم (B Zar 11 pt)

(Times New Roman 10 pt)  آدرس پست الکترونيکي نويسنده دوم

(يك خط فاصله با قلم  B Zar 12 pt)

چكيده(B Zar 10 pt, Bold)

تمامي مقالات پذيرفته شده جهت ارائه در همایش بايد داراي يک چكيده باشند كه بصورت مستقل بيانگر موضوع، اهداف، روش تحقيق و دستاوردهاي مقاله باشد. چكيده نبايد بعنوان يک مقدمه تلقي شود و همچنين متن آن نبايد در بخشهاي ديگر مقاله تكرار شده باشد. چكيده بايد در يک پاراگراف تنظيم شده و متشكل از 120 تا 150 كلمه باشد. حواشي چكيده مانند حواشي متن اصل مقاله ميباشد. نوع و اندازه قلم متن اين بخش از نوع (B Zar 9pt) مي­باشد. محل قرارگيري اين بخش با يك خط فاصله (با قلم B Zar 12 pt ) از بخش اطلاعات نويسندگان میباشد.

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10 pt )

واژههاي کليدی: حداکثر 5 واژه که با کاما از يکديگر جدا شده باشند. (B Zar 9pt )

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10 pt )

1. مقدمه(B Zar 12 pt, Bold)

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10 pt )

اين راهنما جهت استفاده نويسندگان برای تنظيم اصل مقالات فارسي مطابق الگوی واحد اين کنفرانس ارائه شده است. رعايت اين دستورالعمل براي همه نويسندگان اجباری است. لازم به توجه است که متن دستورالعمل حاضر با رعايت اين الگو تنظيم شده است و بنابراین نویسندگان محترم میتوانند پس از حذف علائم و توضیحات راهنما كه با رنگ قرمز در دستورالعمل بیان شدهاند،از آن بعنوان نمونه عملی استفاده كرده و متن خود را Copy و سپس در بخشهاي مربوطه اين دستورالعمل Paste نمايند.

برای نگارش مقالات فارسي ضروری است فقط از نرم افزار Word 2003 در محيط Windows XPاستفاده شود. متن مقاله بصورت تک ستوني و با حاشيه 30 ميليمتر از راست و 25 میلیمتر ا ز چپ، بالا و پايين تهيه گردد. از فونت(B Zar 10pt)و فاصله خطوطsingle در تهيه متن اصلي مقاله استفاده گردد. عنوان اصلي هر بخش با قلم (B Zar 12 pt, Bold)و زير عنوانها با قلم (B Zar 10 pt, Bold)با شماره بخش و با فاصله يك خط خالي از بخش قبلي و یک خط خالی از متن نوشته شود. اولین خط همه پاراگراف ها 5 میلیمتر فرورفتگی داشته باشد. در صورت نياز به استفاده از زيرنويس، از قلم (B Zar 9pt) براي كلمات فارسي و قلم (Times New Roman 9 pt)براي كلمات انگليسی استفاده گردد.

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10 pt )

2. محدوديت تعداد صفحات (B Zar 12 pt, Bold)

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10 pt )

تعداد صفحات هر مقاله شامل متن، اشكال و جداول و ساير اجزاء حداكثر ميتواند 10 صفحه ­باشد.

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10 pt )

3. روابط رياضي (B Zar 12 pt, Bold)

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10 pt )

روابط رياضي در منتهیاليه سمت چپ صفحه و با قلم (Times New Roman 10 pt) و با استفاده از Equation Editor نرم افزار Word نوشته شوند. شماره هر رابطه بصورت ترتيبي و در داخل پرانتز و در منتها اليه سمت راست ذکر گردد. به مثال زير توجه نماييد:

                                                                        (2)

که در آن تابع هدف، تابع جريمه، بردار متغييرهاي طراحی و … ميباشند.

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10 pt )

4. سيستم آحاد (B Zar 12 pt, Bold)

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10 pt )

لازم است كه نويسندگان محترم از سيستم واحدهاي استاندارد SI در بيان مسايل، تنظيم اشكال و جداول استفاده نمايند. در صورت لزوم استفاده از ساير واحدها، لازم است معادل هاي استاندارد SI آنها نيز ذکر گردند.

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10 pt )

5. اشکال (B Zar 12 pt, Bold)

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10 pt )

لازم است كه تمام اشکال در داخل متن مقاله و در نزديكترين موقعيت به محل اولين طرح در متن قرار گيرند. اشکال بايد از کيفيت مناسب برخوردار بوده و حروف و علائم مورد استفاده در آنها بايد خوانا و قابل تفکيک باشند. هر يك از اشکال بايد در داخل متن مورد ارجاع قرار گرفته و همچنين بايد داراي يک شماره ترتيبی مستقل باشند. همچنين هر شکل دارای عنوان مستقلي است که با قلم (B Zar 9pt Bold) در زير شکل نوشته مي­شود. يک خط خالی در بالا و يك خط خالی در پايين شکل آنرا از بقيه متن جدا مي­کند. بعنوان نمونه به مثال زير توجه نماييد.

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10 pt )

 

شكل (1) : طيف طرح الاستيك 5% ميراي UBC و …

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10 pt )

6.جداول (B Zar 12 pt, Bold)

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10 pt )

لازم است كه تمام جداول در داخل متن مقاله و در نزديكترين موقعيت به محل اولين طرح در متن قرار گرفته و اعداد، حروف و علائم مورد استفاده در آنها بايد خوانا و قابل تفکيک بوده و با قلم (B Zar 9pt Bold) نوشته شوند. هر جدول داراي يک شماره ترتيبي مستقل است که حتما بايد در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنين هر جدول داراي عنوان مستقلي است که با قلم (B Zar 9pt Bold) در زير جدول نوشته مي­شود. يک خط خالي در بالا و يك خط خالی در پايين جدول آنرا از بقيه متن جدا مي­کند. بعنوان نمونه به مثال زير توجه نمائید.

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10 pt )

جدول (1): نتايج آزمايش شبكه WRBF در پيشبيني مقادير…. مهم

پريودهاي موثر در رفتار ديناميكي سازه

ميانگين خطا (%)

ماكزيمم خطا (%)

tp1

27/0

762/0

tp2

21/0

68/0

tp5

2095/0

9058/0

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10 pt )

در تهيه جداول از گزينه Auto Fit to contents استفاده نماييد.

7. خلاصه و نتيجه­ گيري (B Zar 12 pt, Bold)

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10 pt )

در بخش خلاصه و نتيجهگيري  هر مقاله، نويسندگان بايد با ارائه توضيحات روشن فقط به جمع­بندي نتايج تحقيق ارائه شده بپردازند و از بيان كليات و فرضيات كه در بخشهاي ديگر مقاله بيان شدهاند اجتناب نمايند.

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10 pt )

8. تقدير و تشكر (B Zar 12 pt, Bold)

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10 pt )

در هر مقاله و درصورت نياز، يك بخش کوتاه ميتواند به تقدير وتشکر اختصاص يابد. محل قرار گيري اين بخش قبل از بخش مراجع ميباشد.

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10 pt )

9.  مراجع (B Zar 12 pt, Bold)

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10 pt )

بخش انتهايي هر مقاله به ارائه فهرست مراجع اختصاص داده مي­شود. ترتيب ارائه مراجع به ترتيب ظهور آنها در داخل متن مقاله مي­باشد و فقط شامل مواردی است که مستقيما در متن مقاله به آنها ارجاع شده است. در تعريف هر مرجع اطلاعات کامل مطابق با استانداردهاي موجود ذکر ­گردد. براي مراجع فارسي، از قلم (B Zar 10pt) و براي مراجع انگليسي از قلم (Times New Roman 10 pt) استفاده گردد.به مثالهاي زير توجه نماييد:

[1]            Gholizadeh S, Salajegheh E. Optimal design of structures for time history loading by swarm intelligence and an advanced metamodel,Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering,198, 2936–2949, 2009.

[2]            Salajegheh E, Gholizadeh S. Metamodeling based structural optimization for earthquake loading, in B.H.V. Topping, Y. Tsompanakis, (Editors), Proceedings of the First International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, 2009.

[3]            Salajegheh E, Gholizadeh S, Optimal seismic design of structures using soft computing techniques, in B.H.V. Topping, Y. Tsompanakis, (Editors), Soft Computing in Civil and Structural Engineering, Saxe-Coburg Publications, Stirlingshire, UK, Chapter 5, pp 155-178, 2009.

[4]      Kaveh A. Optimal Structural Analysis, John Wiley (RSP), 2nd edition, Somerset, UK, 2006.

[5]      قليزاده قلعهعزيز، سعید.، طرح بهينه سازهها در مقابل زلزله با استفاده از روشهاي پيشرفته هوش مصنوعي. رساله دكتري، بخش مهندسي عمران، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان، ايران، 1388.

[6]     سلاجقه، عيسي و قلي‌زاده قلعه عزيز، س.، طراحي يک شبکه عصبی جديد برای کاربرد در مسايل مهندسی، هفتمين کنفرانس بين المللی مهندسی عمران، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران،303-310، 1385.

10. نحوه ارسال اصل مقالات (B Zar 12 pt, Bold)

يك خط فاصله با قلم  (B Zar 10 pt )

کليه مقالات ارسالي توسط داوران همایش ارزيابي خواهند شد. جهت تسهيل و تسريع فرآيند داوري لازم است فايل مقاله، که مطابق با اين دستورالعمل تهيه شده است و با فرمت Word (فايل با پسوند doc) و فقط از طريق پست الكترونيكي به آدرس پست الكترونيكي کنفرانس (Info@aciiranchapter.org) ارسال گردد. چگونگي پذيرش مقاله از طريق پست الكترونيكي به اطلاع نويسنده رابط خواهد رسيد. در صورت پذيرش اصل مقاله، لازم است نويسندگان، اصلاحات خواسته شده توسط داوران را در نسخه نهايي اعمال نموده و آن را در اسرع وقت از طريق پست الكترونيكي ارسال نمايند. همچنین  مقالات خود را در نهایت در وب سایت www.ConcreteConvention.org درج و upload نمایید.