انتخاب صفحه

اهداف موسسه

  • ارتقا و توسعه فرهنگ مقاوم سازی در برابر زلزله، انفجار و آتش سوزی در جامعه
  • ارتقای سطح علمی و فنی كارشناسان و دست اندركاران صنعت بتن
  • آشنایی با نظام نوین مقاومتی- دوامی بتن به عنوان معیار سنجش بر اساس تغییر الگوواره(Paradigm shift) تكنولوژی بتن
  • فعالیت در زمینه توسعه امور فرهنگی و آموزش بتن
  • تشكیل كمیته های تخصصی برای كلیه رشته ها و تدوین آیین نامه ها، استانداردها و دستورالعملهای بتن مبتنی بر فعالیتهای بتنی و سازه ای
  • حضور فعال كارشناسان متخصص بتن به منظور استفاده در بخش های كارشناسی عمران، سازه، معماری، خدمات كارشناسی، تدریس علوم، دانش و مهارت های كاربردی بتنی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی
  • ایجاد زمینه های تبادل اطلاعات و انتقال دانش گلوبال با استفاده از ابزار های مرتبط
  • ایجاد امنیت شغلی برای اعضای مؤسسه و دفاع از حقوق قانونی آنان
  • حمایت های لازم در راستای بهبود وضع معیشتی اعضا و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای آنان
  • اطلاع رسانی و ارتقای سطح عمومی و تخصصی دانش بتن