Select Page
مسابقات دانشجویی

مسابقات دانشجویی

مسابقات دانشجویی انجمن بین المللی بتن (ACI) – شاخه ایران محور اصلی کنفرانس: ارتقای کیفیت تولید بتن و ساخت و احداث سازه های بتنی با دوام مقاوم در برابر زلزله با رویکرد توسعه پایدار ملی هدف از برگزاری همایش هدف از برگزاری همایش؛ بازگشت تفکر عقلانی، اندیشه علمی،...
مقالات کنفرانس بیست و یکم

مقالات کنفرانس بیست و یکم

بیست و یکمین دوره همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن(ACI)    محور اصلی کنفرانس: ارتقای کیفیت تولید بتن و ساخت و احداث سازه های بتنی با دوام مقاوم در برابر زلزله با رویکرد توسعه پایدار ملی هدف از برگزاری همایش هدف از برگزاری همایش؛ بازگشت تفکر عقلانی، اندیشه علمی،...
همایش بیست و یکم

همایش بیست و یکم

بیست و یکمین دوره همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن(ACI)    محور اصلی کنفرانس: ارتقای کیفیت تولید بتن و ساخت و احداث سازه های بتنی با دوام مقاوم در برابر زلزله با رویکرد توسعه پایدار ملی هدف از برگزاری همایش هدف از برگزاری همایش؛ بازگشت تفکر عقلانی، اندیشه علمی،...