انتخاب صفحه

مرکز تحقیقات بتن برگزار می کند:
هفتاد و چهارمین دوره آموزشی تکنیک پایه یک بتن کارگاهی -از مجموعه دوره های آموزشی ACI
تاریخ برگزاری دوره: 26 بهمن 97

دوره آموزشی تکنیک پایه یک بتن کارگاهی

سرفصل دوره:
تکنیک پایـه یک
بتن کارگاهـی بخش اول : مرور پایه ای بر دانش تئوری و مهارتهای تکنیکی کاربردی نظم جدید پدیده سیستم زنده بتنی

بخش دوم : آزمایشات کنترل کیفیت بتن تازه اختلاط
آزمایش جهت نمونه‌گیری از بتن تازه اختلاط ، مطابق با استاندارد ASTM C 172
آزمایش جهت تعیین دمای بتن سیمان پرتلندی تازه اختلاط ، مطابق با استاندارد ASTM C 1064
آزمایش جهت اندازه‌گیری اسلامپ قوامی بتن با سیمان هیدرولیکی ، مطابق با استاندارد ASTM C 143
آزمایش جهت تعیین « جرم حجمی، راندمان و مقدار هوای بتن» ، مطابق با استاندارد ASTM C 138
آزمایش جهت تعیین مقدار حباب‌هوای بتن تازه مخلوط شده به روش فشاری ، مطابق با استاندارد ASTM C 231
آزمایش جهت تعیین حباب‌ هوای بتن تازه مخلوط شده به روش حجمی ، مطابق با استاندارد ASTM C 173
ساخت و عمل‌آوری « نمونه بتنی آزمایشی» در كارگاه ، مطابق با استاندارد ASTM C 31
تعیین وزن مخصوص و تخلخل سنگدانه ها ، مطابق با استاندارد ASTM C 29

بخش سوم : سیستم کنترل کیفیت واحدهای بتن آماده
مشخصات بتن آماده و تازه اختلاط ، مطابق با استاندارد ASTM C 94
برای کسب اطلاعات بیشتر : 2-88664151