Select Page

بازدید آقای دکتر رئیسی دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان بتن آماده از مرکز تحقیقات بتن

روز سه شنبه مورخ ۳۰ آبان سال ۱۴۰۲ دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان بتن آماده آقای دکتر رئیسی با رئیس مرکز تحقیقات بتن (متب) آقای مهندس مصطفی احمدوند در دفتر مرکزی (متب) جلسه داشتند که طی آن خصوص بیست و ششمین همایش ملی بتن و زلزله و محور های کنفرانس بتن و زلزله  صحبت شد و همچنین از آزمایشگاه بتن این مرکز نیز بازدید بعمل آمد.