Select Page

امضا تفاهم نامه اداره استاندارد تهران و مرکز تحقیقات بتن (متب)

تفاهم نامه همکاری مابین اداره کل استاندارد تهران و مرکز تحقیقات بتن جهت ایجاد بستری مناسب برای اجرای استانداردهای ملی اجباری نظام بازرسی و نظارت بر فرایند تولید واحدهای تولیدی بتن در استان تهران همچنین برگزاری دوره های آموزشی مشترک در این خصوص منعقد شده و به زودی اجرایی خواهد شد.

امضا تفاهم نامه اداره استاندارد تهران و مرکز تحقیقات بتن (متب)
امضا تفاهم نامه اداره استاندارد تهران و مرکز تحقیقات بتن (متب)
امضا تفاهم نامه اداره استاندارد تهران و مرکز تحقیقات بتن (متب)