Select Page

حضور مهندس احمدوند بعنوان نماینده سازمان ملی استاندارد ایران

در کمیته فنی استاندارد های طراحی ساده سازه های بتنی موسسه ایزو

بیست و یکمین جلسه کمیته فنی استانداردهای طراحی ساده شده سازه های بتنی موسسه بین المللی ایزو با حضور نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران آقایان مهندس مصطفی احمدوند رئیس مرکز تحقیقات بتن ایران (متب) و دبیر انجمن بتن آمریکا (ACI) شاخه ایران و مهندس آریا احمدوند معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بتن ایران روز سه شنبه مورخ ۱۵ شهریور برگزار شد. در کمیته TC71/SC5 ابتدا گزارش فعالیت های شش ماهه کمیته عنوان شد و استانداردهای درخواست شده برای تهیه و تدوین توسط کشورهای عضو بررسی شد.

کمیته TC71/SC5 کمیته فنی استانداردهای طراحی ساده شده سازهای بتنی حدود ۱۳ عضو بصورت P و در حدود ۲۵ عدد عضو O دارد.