Select Page

بازدید جناب آقای محمودرضا طاهری مدیرکل استاندارد استان تهران از مرکز تحقیقات بتن

در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ جناب آقای دکتر محمودرضا طاهری مدیر کل استاندارد استان تهران از مرکز تحقیقات بتن (متب) از این مجموعه بازدید به عمل آوردند.