Select Page

آیین نامه مسابقات بین المللی دانشجویی بتن شاخه های منطقه ای (ACI)

مسابقه بتن متخلخل(ساخت و ساز سبز)

Pervious Concrete Competition

زمان برگزاری مسابقه: 25 آذر ماه 1399

دانلود آئین نامه دانلود فرم ثبت نام

مسابقه بتن متخلخل

بیست و سومین همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن (ACI) – شاخه ایران
3 و 4 دی ماه 1399
با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مجری:

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی
www.aciiranchapter.org مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 88664151 تماس حاصل نمایند.
دانشجویان علاوه بر سایت های انجمن می توانند تمامی آئین نامه های مسابقات دانشجویی و فرم ثبت نام را از کانال تلگرام انجمن دانلود نمایند.تلگرام انجمن بین المللی بتن ACI

ACI IRAN Chapter PerviousConcreteCylinderCompetition

Due to the COVID-19 Pandemic, all Competitions will take place Virtually this year.

Objectives

Teamsare challenged to applysustainabilityconceptsand to use theirknowledge ofconcrete mixture designby producing perviousconcrete whichbalancespermeabilityand splitting tensile strength.

Prizes

First, Second, and Third place entries will each be awarded a certificate of recognition, will be recognized in ACI Iran Chapter’s newsletter if space allows, and will be recognized on ACI’s Iran Chapter website at www.aciiranchapter.org.

Resources

Thiscompetitionusesafalling-head permeametermethod,see Figure 1.Apicture ofasimilar(but not exact) falling-head permeametertest setup maybe obtained inACI522R-06 “Pervious Concrete.”General informationonperviousconcrete canbe obtained from ACI 522R, ACI522.1,andACI 211.3, Appendix6.Note: ACIdocumentsare available to student members atthe ACI Iran Chapter Headquarters.

برای دریافت نسخه PDF آیین نامه مسابقه بتن متخلخل اینجا کلیک کنید.

مشاهده ادامه آیین نامه

Rules

 1. Eligibility

The rules of eligibility have been translated to Persian and attached to this document. See attachment A.

Each competition has separate and different requirements and rules of eligibility, so participants in the student competitions should read each document carefully.

 1. MixtureMaterialsand Curing

All AmericanSocietyforTesting and Materials(ASTM)specificationslisted refer to the most current version available.

 • Onlymaterialslisted intheOfficial Mixture Designspreadsheet and described belowshall be used.

Mixturesshall be proportioned to result inaperviousconcrete material meetingthe definitionof perviousconcrete according to ACI522R

 • b. All aggregatesshall not exceed 19mm(3/4”)innominal size.A gradation(ASTM C136)shall be performed ofthe individual aggregatesor final combinationofaggregateAreport ofwhichis required aspart ofthe report submittal.
 • Mixesshall use cementitiousmaterialsasabinder.Cementitiousmaterials usedinthe mixturesshall be portland cement meeting ASTMC150,blended cement meeting ASTMC595,C1157,or C1600,or expansive cement meetingASTMC845.Thefollowingsupplementarycementitiousmaterialsmay

also be used: flyashornatural pozzolansmeeting ASTM C618,silica fume meeting ASTM C1240 and slag cement meeting ASTM C989.Epoxies,gluesand similarbindersshall notbe used.Otherbinders will be considered bythe judgesonacase-by-case basis.

 • d. Chemical admixturesmeeting ASTMC260, C494 orC1017 mayalso be used.It isimportant to note

that some special packaged “perviousadmixtures”areonthe market but are not yet accepted as meeting anyof the above ASTMstandards.Assuch, their use would not be acceptable inthis competitionand their use mayresult indisqualificationorapenalty.Manufacturers’technical product datasheets(typically1 to 2 pages) foreachadmixture used inthe final mixtureare required to be presented withinthe report.

 • e. Fibers withamaximumlengthof64 millimeters(2.5inches)and made ofglass,syntheticor natural materialsmaybe used. Steel fibersshall not be used.Glass fibersshall meet ASTM C1666.Synthetic and naturalfibersshall meet the classificationsinASTM C1116 Section4.1.Fibermaterialsmaybe mixed (i.e. hybrid fibers)and any dosage rate maybe used.No othertype ofreinforcement maybe us
 • f. Cylindersshall be cured at atmosphericpressure and curing temperaturesshall not exceed the

boiling point ofwater;steamcuring shall not be used. Please note that cylindersmust be inadry conditionprior to submissionat the competition(see Section3.b.).Thismayaffect the curing methodsselected.

 • Cylinder Configuration
 • Eachentryforthe competitionshall consist oftwo cylinders.One cylinder will be tested during the competitionand bothwillbe kept for verificationofcompliance withthe competitionrulesifneeded. See Section10.
 • b. Cylindersshall be submitted by post or in personinadrycondition(i.e.asclose to ovendryas reasonable).Teamsare cautioned that submitting wet cylindersisdisadvantageouCylinders will be submerged inwater foraminimumof30 minutespriortotesting once theirdryweight isobtained. The dryweight maybe used asatool formixture designverification.
 • Cylindersshall be 102 mm(4 inches)in diameter withatolerance ofplusorminus3 mm(0.1 inches)and 152 mm(6 inches)inlengthwithatolerance ofplusorminus5 mm(0.2 inches).It is recommended that the 152 mmlengthbe obtained bycuttingapproximately25 mm(1 inch)from eachend ofastandard 200 mmlong cylinder(i.e.astandard 4×8 inchcylinder),thusremoving less permeable portionsofthestandard cylinder.The cylindersshall haveflat and parallel surfacesat right angles withperpendicularsidesand no indentations,cupped edges, finsorother featuresto bias water flowoverthe specimen.
 • d. Cylindersshall be homogeneous(i.e. have the samecompositionand porositythroughout the cylinder)and shall not have beencut fromlargersectionsexcept asrequired inSection3.or modified inanyother way.
 • e. Eachcylindershall be marked onthe top surface inpermanent marker withtheteam’s name and a

five characterentryidentificationmarking (same marking forbothcylindersineachentry).The marked surfacewill be considered the top ofthe cylinderand placed upwardsduring permeability testing. Painting orotherwise coating the cylindersis not permitted.

 • f. Modificationsto cylindersare not permitted once submitted forthe competition.
 1. Report
 • Teamsshall electronicallysubmit areport meeting the requirements listedinthissectionforthe judgesto reviewand scoreinadvance ofthe competition.The electronic versionofthe report shall be submitted priorto the competitionasdescribed belowinstandard PDF format.Failure to follow these rulesmayresult inpenaltiesordisqualificationat the judges’discretion.The electronicreport

due date isDecember 3, 2020.Teamsshouldsend ahard copyversion ofthe report along with the samples to the competition committee. Teams failing to submit the electronic versionofthe report (including the mixdesign)as required shall receive ascore of0 inthe Performance Score equationgiveninSection7.a.

The electronicreport should be emailed to pervious@aciiranchapter.org .

 • b. Eachreport shall be inthePersianlanguage andcontainthe following.The judges will score the report using the indicatedscoring percentages(based onatotal of100%).
 • i. Include a coverpage containing the following:– 5%
 • School name and Teamname (i.e.UniversityofConcrete,Team Holey)
 • Teammembersand facultyadvisor names
 • EntryIdentificationMarking matching the specimenmarking mentioned in3.
 1. ii. Provide amaximumoftwo pagesofpictures(withpropersafetyequipment being used)and captionsshowing the methodsofthe following:– 20%
 2. Batching and placing procedures
 1. Compactionand Finishingprocedures
 2. Curing procedures
 1. Preliminarytesting ofcylinders,ifapplicable

iii. Provide amaximumoftwo pagesofnarrative,graphsor flowchartsshowing the team’s decisionprocessinselecting the final mixture designand compactionmethods forthe perviousspecimens– 25%

 1. iv. Materials Selection– 20%
 1. 1. Provide asingle picture showing all materials used inthe submitted cylinder’smixture grouped togetherprior tomixing (i.e.measured materialsinseparate containers showing relative proportions used).
 2. 2. Include acopyof the gradationtest results(ASTMC136) forthe individual aggregatesorcombined aggregatesasmentioned in2.
 3. 3. Attachasubmittal sheet foreachchemical admixtureused inthe mixture –these are easilyobtained fromthe manufacturerandwill confirmcompliance withrule 2.d.
 4. v. Include acopyof the Official Mixture Designspreadsheet inSI units. It ishighlyrecommended to have anindustrymentor from yourlocal sponsoring group reviewyourmixdesignforaccuracy–30%
 5. All reports will be scored betweenzero and 100 percent using the indicated scoring percentages, with

100% being the best.The entrywiththe highest score shall receive the top ranking forthe report sectioninthe Cylinder Performance prize category.

 1. Cylinder PerformancePrizeCategory
 • The judges will inspect bothperviousconcrete cylindersprior to testing to verifycompliance withthe rulesincluding dimensional and material requirements. Bothcylindersshall complywiththe rulesand be made fromthe same batchofconcrete,see Section10.
 • b. The judges will randomlyselectone ofthe cylindersfortesting. All testsshall use the same cylinder.
 • Permeability Test
 1. i. All cylinders will be submerged inwateronce dryweight hasbeenobtained foraminimumof30 minuteThe cylinderselected fortesting shall beremoved fromthe waterwhenprepared fortesting.
 2. ii. The cylindershall be prepared fortesting bythe judges. Cylinders will be wrapped withapvcshrinkwrapfortesting. Specimensawaiting testing will be returned to the waterbathuntil being placed inthe testingapparatu

iii. Eachentrywill be tested forpermeabilityusing a falling-head permeametertest setup,see

Figure 1.Asimilar(but not exact)example ofa falling-head permeabilitytest canbe foundin

ACI 522R-06 Figure 4.7.Withthe valve closed, watershall be poured into thegraduated.

cylinderabove the cylinderuntil the waterlevel remainssteadyat 230 mm(9 inches)above the cylinderand airpocketsare minimized.Time beginswhenthevalve isopened.The test is complete and timeisstopped whenthe waterlevel inthe graduated cylinderreaches25 mm (1 inch).The maximumtime limit forthe test shallbe 120 seconds,after whichthe water level above the cylinderisrecorded.Teams failing to meet the maximumtime limit shall be placed indescending orderbased onthe lowest waterlevel and ranked belowthe entries completing the test withinthe time limit.

 1. iv. The entry withthe highest measured permeabilityshall receive the top ranking forthe permeabilitytest sectionofthe Cylinder Performance prize category.
 2. d. Splitting Tensile StrengthTest
 1. i. Eachentryshall be testedforsplitting tensile strengthusingASTM C496,“Standard Test

Method for Splitting Tensile StrengthofCylindrical Concrete Specimens.”

 1. ii. The entrywiththe highest splitting tensile strengthshall receive the top ranking forthe splitting tensile strengthtest sectionofthe Cylinder Performance prize categor
 1. 6. CementitiousEfficiencyPrizeCategory

This part of the competition will not take place this year.

 1. 7. Scoring
 1. Cylinder PerformancePrizeCategory-Entriesin the Cylinder Performanceprize categoryshall be ranked inthe permeabilitytest,splitting tensile test and report sectionsasindicated above.The entrywiththe lowest Performance Score ascalculated belowshall be declared the winnerof the Cylinder Performance prize category. Inthecase ofa tie,the winnershall be the team withthe betterreport ranking;ifstill tied,the team withthe betterpermeabilityrankingshall be the winner.

Performance Score =(0.540)(P)+(0.430)(S)+(0.20)(R)

Where:P=Overall ranking ofentryinthe permeabilitytest

S=Overall ranking ofentryinthe splitting tensile test

R=Overall ranking ofentryinthe report

 1. 8. Judging
 1. The judgesshall be appointed bythe ACI Iran Chapter competitionscommittee.The lead judge will be identified and will act asthe mainpoint ofcontact forstudents will rules-related questionsand issues.The lead judge will act as the final decisionmaker forall rulesand penaltiesassociated withthe competition.
 2. b. The judges will make the final determinationoncompliance withthe rulesand penalties forrule violations up to and including the disqualificationofentriesifrequired.Disqualified entriesshall not be included inthe scoring or considered forawardsbut maybe tested iftime permits. See Section.
 1. Teamsare reminded that resultsincompetitionmaynot matchthose asmeasured inthe university lab withadifferent testingsetup.
 2. d. The decisionofthe judgesshall be final,and appeals will not be considered-thisincludesadditional reviewofcompetitionresults following the student lunch.Suggestions forimprovement maybe submitted to the ACI Iran Chapter CompetitionsCommitte Student teamsand advisorsare reminded that the competitionjudgesand personnel are volunteersand the competitionismeant to provide a fun learning experience.
 3. 9. Registration and Submission Requirements
 1. Registrationisrequired to participate inthe competition.Teamsshall download and complete the registrationform fortheirentry – the linkto whichison the ACI student competitionwebsite at aciiranchapter.org .Thisprocess shall be completed and submitted to ACI,no laterthan4:00p.m.on21November2020. It indicates the team’sintent to compete and includesall necessarysubmissions.Theperviousconcrete cylindersthemselves and a hard copy of the reportshouldbe submitted by Post or In Personbefore16:00pm on December 3,2020.

The filled in registration form should be emailed to convention@aciiranchapter.org before November21, 2020.

 1. b. Questionsregarding the rulesand competitionshall be submitted to the ACIcontact listed below.

Competitionvolunteers will respond aspromptlyaspossible,but please rememberthat the competitionisrunbyvolunteers.

 1. The electronicReport and Official Mixture Design,asdescribed above,shall besubmitted throughemail: Pervious@aciiranchapter.org , no later than 4:00 p.m. on 3 December 2020. Teams shall be responsible for ensuring their submission is completed and received (i.e. email not bounced or returned due to file size restrictions or other problems) and are strongly encouraged to allow sufficient time for verification prior to the deadline. Late submissions will be accepted on a case-by-case basis and will be penalized a minimum of 10%, if allowed to compete at all.
 2. d. Bothperviousconcrete cylinders, withthe identifyingmarkingsclearlydisplayedonthe cylinders,shall be submitted to the competition along with a hard copy of the report. Cylindersarriving past theirestablished check-intimes will not be accepted forentryinto the competitio

10.Compliancewith PerviousConcreteCylinder Competition Rules

ACI reservesthe right to performadetailed examinationand checkall entriesforcompliance withthe competitionrules,errors(intentional or unintentional)inthe Official Mixture Designspreadsheet,and for plagiarisminthe report.Due to the complexityofthistask,the examinationmaybe done afterthe competitionifneeded. Ifthe examinationshowsthatateamdid not followthe rulesorplagiarized,the team, theiradvisor,and all oftheirschool teamsmaybe disqualified. ACIIran Chapterwill furtherdocument recommendationsto disallowthe team,theiradvisor,and/orschool/universityfromparticipationinfuture

ACI competitionsand submit thisto the Student and Young Professional Activities Committee forpossible action. Byparticipating inthe competition, use ofstudent reportsand competitionresults for future competitions,presentations,ordataanalysisbyACI committeesand membersisexpresslypermitted.

11.Contact Information

American Concrete Institute – Iran Chapter

Unit 1, No.1, LayliSt.,Vanak Ave., Vanak Sq., Tehran, Iran

Phone +9821 88664151  +9821 88664152

E-mail: Convention@aciiranchapter.org

 

_______________________

Attachment A
Eligibility Rules

 • قوانین مسابقه:

تیم های شرکت کننده در مسابقه :

 • اعضاي تيم ها، دانش آموزان دبيرستانها، هنرجويان هنرستانهاي فني و حرفه اي، دانشجويان دانشگاه های سراسری، آزاد و موسسات آمورش عالی(مقطع کارشناسی مهندسی عمران ، مکانیک، معدن، معماری، مهندسی شیمی و … در تمامی گرایش ها)، مراکز آموزش عالي، مراكز تحقيقاتي پژوهشي دولتي و غير دولتي می باشند. لازم به ذکر است تعداد تیم های شرکت کننده از هر دانشگاه، موسسه آموزش عالی، دبیرستان، هنرستان و …  نامحدود و در هر گرایش می توانند حداکثر دو تیم داشته باشند که باید اعضای تیم ها متفاوت باشند.

مثال:

تیم A از دانشگاه A جهت مسابقه Epd و Cube (استاد راهنما:A و اعضای گروه: 1و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8)

تیم B از دانشگاه A جهت مسابقه Epd و Cube (استاد راهنما:A و اعضای گروه:  9 و 10 و  11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16)

تیم C از دانشگاه A جهت مسابقه Bowling و پل کاغذی (استاد راهنما:B و اعضای گروه: 17 و 18 و 19و 20 و 21 و 22 و 23 و 24)

توجه :  تیم C از دانشگاه A اجازه شرکت در مسابقات Cube و Epd را نخواهد داشت. 

 • شرایط مذکور (بند 1-1) برای تمامی مسابقات غیر از مسابقه طرح پژوهشی، مسابقه کانو بتنی و مسابقه هنر بتنی صادق می باشد.
 • چنانچه تعداد تیم های شرکت کننده در هر گرایش به حداقل 4 تیم برسد مسابقه برگزار می شود در غیر اینصورت مسابقه آن گرایش برگزار نخواهد شد و نمونه تحویل گرفته شده به تیم های ثبت نام کننده عودت داده نمی شود.
 • هرتیم شامل حداقل 2 نفر و حداکثر 8 نفر عضو به همراه 1 نفر استاد راهنما از همان موسسه آموزش عالی، دبیرستان، هنرستان و … می باشد.
 • هر شخص تنها مي تواند در يك تیم عضويت داشته و تیم شرکت کننده می باید معرفی نامه مهمور به مهر از موسسه آموزش عالی، دبیرستان، هنرستان و … معرفی شده را ارائه دهد.
 • هر موسسه آموزش عالی، دبیرستان، هنرستان و… برنده حداکثر یک رتبه ( مقام ) خواهد بود.
 • استاد راهنما فقط مسئوليت هدايت اعضاي تيم و رعايت قوانين مسابقه از طرف تيم را بر عهده دارد .
 • هر استاد راهنما نمي تواند سرپرستي بیش از دو تیماز یک دبیرستان، هنرستان، موسسه آموزش عالی و … بر عهده بگيرد.
 • آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در مسابقه بتن متخلخل ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه تاریخ ۱ آذر ماه سال ۱۳۹۹ می باشد.
 • فرم های ثبت نام از طریق ایمیل یا فکس می بایست ارسال شود. شرکت کنندگان فرم ثبت نام را می بایست از وب سایت aciiranchpter.org دانلود و تکمیل نموده، به همراه مدارک خواسته شده شامل(معرفی نامه برروی سربرگ دانشگاه، کپی کارت دانشجویی معتبر، کپی کارت ملی، فیش واریزی ثبت نام) به دبیر خانه همایش از طریق ایمیل به آدرس convention@aciiranchapter.orgو یا از طریق فکس به شماره 88797454 ارسال نمایند.
 • تاریخ ارسال و تحویل نمونه های بتن متخلخل:

با توجه به شیوع ویروس کرونا جهت رعایت پروتکل های بهداشتی، امسال تحویل نمونه های دانشجویی و اصل مدارک،  قبل از تاریخ برگزاری مسابقات و به دو صورت پستی و حضوری انجام می شود.

تحویل به صورت پستی:

در این روش دانشجویان می توانند نمونه های بتن متخلخل خود را به همراه اصل مدارک (شامل اصل فرم ثبت نام و معرفی نامه دانشگاه) از روز شنبه مورخ ۸ آذر ماه الی پنج شنبه مورخ ۱۳ آذر ماه سال ۱۳۹۹ توسط پست به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

آدرس و کد پستی دبیرخانه:

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، کوچه لیلی، پلاک ۱، واحد ۱، مرکز تحقیقات بتن (متب) – کد پستی: ۱۹۹۴۶۳۳۳۱۹

پس از دریافت نمونه ها و مدارک پست شده توسط تیم ها، فیش تحویل نمونه برای نماینده یا سرپرست تیم از طرف دبیرخانه ارسال می گردد.

تحویل به روش حضوری:

دانشجویان در این روش می بایست نمونه های بتن متخلخل خود را به همراه اصل مدارک (شامل اصل فرم ثبت نام و معرفی نامه دانشگاه) در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۱۲ و ۱۳ آذر ماه سال ۱۳۹۹ از ساعت ۹ الی ۱۶ در محل دبیرخانه همایش تحویل دهند. تحویل نمونه ها و مدارک لازم توسط یک نفر (سرپرست و یا نماینده تیم) انجام می شود. نماینده تیم پس از تحویل نمونه های به کمیته تحویل نمونه مسابقات دانشجویی، فیش تحویل دریافت می کند که می بایست آن را تا پایان مسابقات و اعلام نتایج نزد خود نگاه دارد. آدرس دبیرخانه همایش بابت تحویل به صورت حضوری به شرح زیر می باشد:

آدرس دبیرخانه:

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، کوچه لیلی، پلاک ۱، واحد ۱، مرکز تحقیقات بتن (متب)

 • آخرین مهلت ارسال گزارش الکترونیکی (بصورت فایل PDF) ساعت ۱۶:۰۰ روز پنج شنبه تاریخ ۱۳ آذر ماه سال ۱۳۹۹ می باشد.
 • گزارش های الکترونیکی می بایست به آدرس pervious@aciiranchapter.orgدر تاریخ مشخص شده و طبق بخش 4 آیین نامه ارسال شوند.
 • شرکت کنندگان می بایست گزارش چاپ شده (Hard Copy) را به همراه نمونه های خود تا روز پنج شنبه تاریخ ۱۳ آذر ماه سال ۱۳۹۹به محل دبیرخانه همایش تحویل دهند.
 • نمونه های تحویل داده شده به کمیته مسابقات برای شرکت درمسابقات توسط تیم های شرکت کننده عودت داده نمی شود.
 • هزینه واریزی جهت ثبت نام به هیچ عنوان عودت داده نمی شود.
 • استاد راهنما باید از اعضای هیات علمی و یا مدرسین دانشگاه تیم دانشجویی مربوطه باشد .
 • مسابقه بتن متخلخل روز سه شنبه مورخ 25 آذر ۱۳۹۹ برگزار و به صورت زنده(Live) پخش می شوند. جهت اطلاع از جزئیات پخش مسابقات به وب سایت مراجعه نمایید.
 • نتایج بیست و سومین دوره مسابقات دانشجویی بصورت مجازی ، روز چهارشنبه مورخ ۳ دی ماه سال ۱۳۹۹ در مراسم افتتاحیه جشنواره و کنفرانس بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب) اعلام می شود.

شرکت در بیست و سومین همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن آمریکا (ACI)-شاخه ایران و کنفرانس  بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب) مورخ ۳و ۴ دی ماه ۱۳۹۹ برای کلیه شرکت کنندگان رایگان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر جهت نحوه ثبت نام و شرکت در همایش به وب سایت انجمن مراجعه نمایید.

www.aciiranchapter.org- www.ConREC.ac.ir

 v قابل توجه کلیه دانشجویان و شرکت کنندگان در بیست و سومین همایش ملی سالیانه بتن و زلزله:

     همایش ملی سالیانه بتن و زلزله و آیین نامه مسابقات دانشجویی مرکز تحقیقات بتن (متب) طبق مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متعلق و خاص این مرکز بوده و استفاده از آنها خارج از مسابقات فوق پیگرد قانونی خواهد داشت.